Us recomanem:
Workshop: Joc

Workshop: Joc

El joc i la ciutat han viscut moments més dolços i moments més distanciats. Ara ens trobem potser en un d’aquells moments en que ens manca trobar espais lúdics en l’espai públic i això afecta al nostre entorn sòcio-cultural.

El joc és un fet social creador de vincles. A més de ser innat, proper i conegut a totes les persones. Ens garenteix plaer,  experimentem predisposició a participar i el recordem. I, és constumizable, un contenidor i transmissor d’informació.

Sobre aquests eixos hem treballat en l’entorn contextual del Barri de Sant Felix de Girona.

Play City
La ciutat és l’entorn físic més proper a la majoria de la població actual però alhora esdevé en moltes ocasions un lloc de pas amb poc arrelament o idenfificació per part dels ciutadans.
Aquest workshop vol mostrar com el joc és un excelent recurs per mediar entre l’entorn urbà i els seus habitants fent-los conscients del seu poder per transformar-lo, establilnt vincles i creant comunitat així com fent evident la capacitat i el dret d’actuar sobre ell perquè sigui un espai de convivència positiva.