Us recomanem:
La Mina, David Picó i desdelamina.net, protagonistes del primer workshop

La Mina, David Picó i desdelamina.net, protagonistes del primer workshop

David Picó de desdelamina.net, serà el connector amb l’acció a desenvolupar al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs entre el 31 d’octubre i el 4 de novembre.

Educador i dinamitzador als projectes d’educació social i TIC del Grupo Unión a La Mina des de fa més de 12 anys. La seva tasca parteix d’entendre que els processos d’apropiació per part de les persones de les TIC són bàsics per a la (re)construcció dels espais socials. Tot seguit, ens presenta el seu barri i el projecte de desdelamina.net

____________________________________________________

Breu història del barri de la Mina

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

El barri de La Mina deu el seu nom a un aflorament d’aigua on hi havia un parell de berenadors que servien d’esbarjo als barcelonins de fa un segle, i que també donava nom a un petit nucli de cases i masies que hi havia al voltant. De fet, fins a finals dels anys 60, els terrenys sobre els que ara es troba el barri de la Mina eren explotacions familiars agrícoles i ramaderes.

Actualment, el barri té més de 2.700 habitatges, i hi viuen unes 10.000 persones, compta amb tots els equipaments bàsics i té una rica vida associativa. No obstant això, els seus orígens i la seva ubicació van contribuir a crear greus dificultats socials i una degradació urbanística notable. Per contrarestar-ho, l’any 2000 es va posar en marxa el Pla de transformació del barri de la Mina (PTBM), liderat pel Consorci del barri de la Mina (CBM).

El barri de la Mina pertany al municipi de Sant Adrià de Besòs, però està separat de la resta de barris i del centre de la ciutat pel riu Besòs, una línia de tren i la ronda del Litoral. Limita amb la capital catalana i el parc del Besòs. Els darrers anys el parc i altres àrees que l’envolten s’han anat recuperant, però durant dècades el barri es va trobar aïllat del seu entorn, rodejat per zones d’ús industrial o de transició sense ús definit que fàcilment esdevenien abocadors.

Tal com la coneixem, la Mina neix com un dels polígons d’habitatges típics de principis dels anys 70 per donar resposta als problemes d’habitatge d’una part de la població. I és que durant aquests anys, Catalunya va rebre un flux molt important de migracions procedents d’altres zones d’Espanya. Aquest fenomen va provocar que el problema de la urbanització marginal, que ja existia a l’àrea metropolitana de Barcelona, es desbordés i l’administració de l’època es plantegés intervencions públiques per donar-hi solució.

Així, la Mina és una més de les iniciatives públiques que s’emprenen per reallotjar una part de la població que, davant l’escassetat d’habitatge disponible, havia anat ocupant diverses àrees de Barcelona i de la seva àrea metropolitana en condicions de gran precarietat, recorrent a l’autoconstrucció i sense comptar amb cap mena de servei.

El 1969 el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona compra a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs els terrenys sobre els quals es construirà el barri. Les obres s’inicien de manera gairebé immediata i l’any 1970 es lliuren els primers 90 pisos de la Mina Vella que, en total, acabarà agrupant gairebé 850 habitatges, pràcticament tots blocs de poca alçada amb una densitat mitjana.

El 1972 comença la construcció dels 1.871 habitatges de la Mina Nova, amb una tipologia d’edificis molt més densa, ja que es tracta de blocs de més alçada i de gran longitud. Entre 1973 i 1974 es produeix el gruix de l’ocupació del barri i el 1975 ja hi viuen més de 15.000 persones. Majoritàriament, provenen dels barris de barraques del Camp de la Bota, la Perona, Pequín, el Somorrostro, Can Tunis i altres nuclis de les faldes de la muntanya de Montjuïc. Per les condicions en les que es va produir aquesta arribada al barri es parla que la gent va passar d’un barraquisme horitzontal (a peu de carrer) per passar a un barraquisme vertical (nous blocs de pisos).

El barri de la Mina és, doncs, un barri de creació quasi instantània, que en els seus orígens té una dotació d’equipaments que aviat és superada per les necessitats de la població. És el cas, per exemple, dels equipaments escolars.

Atès que l’estructura d’edats era extraordinàriament jove, la única escola que hi havia de seguida va quedar saturada. També hi mancaven serveis de salut, espais de reunió per a infants, joves, escoles d’adults, zones esportives, els carrers no estaven urbanitzats… En aquest moments es produeixen mobilitzacions veïnals per tal de reivindicar millores en el barri, que coincideixen amb mobilitzacions similars en altres barris perifèrics de nova construcció.

La població que s’instal•la al barri és majoritàriament immigrant (sobretot d’Andalusia, però també de Múrcia, Extremadura i l’Aragó), encara que entre els que venien dels assentaments de barraques més antics (com Pequín o el Camp de la Bota) hi havia també catalans. Era població amb grans dèficits formatius i, en conseqüència, amb un gran nombre de persones analfabetes, majoritàriament entre les dones. En el nou barri també s’hi instal•len algunes de les famílies de les antigues masies originàries de la Mina.

Els primers anys són anys d’una forta incidència de l’atur i el treball precari. La manca de recursos econòmics d’una població extremadament jove, juntament amb l’aïllament físic, un entorn urbanístic de pobra qualitat i la insuficiència de les intervencions públiques durant un bon nombre d’anys, van afavorir l’aparició de fenòmens greus de marginalitat i el naixement de la llegenda negra que ha acompanyat el barri durant la major part de la seva vida.

Aquesta llegenda negra va ser construïda pels mitjans de comunicació al llarg dels anys 70, que van identificar la Mina amb una situació socioeconòmica que era generalitzada en altres ciutats grans.

No obstant, la situació no era fàcil i als anys 80 l’impacte del consum d’heroïna va ser molt fort. I és que la manca d’expectatives de desenvolupament personal i econòmic va afavorir no només l’extensió del seu consum sinó també l’assentament de grups organitzats en el negoci de la droga. Aquests, tot i que operaven en altres zones, van aprofitar els processos de transmissió i ocupació de l’habitatge públic al marge del control de l’administració per instal•lar-se al barri, la qual cosa va contribuir a enrarir definitivament el clima de convivència.

Els veïns de la Mina han hagut de lluitar contra totes aquestes dificultats al llarg dels anys. En aquest sentit, cal destacar que el moviment associatiu ha estat especialment actiu i al barri hi segueix havent un bon nombre d’entitats cíviques, com l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Mina, i d’altres de caire social, cultural, lúdic i esportiu. Primer la permanent d’entitats (1988) i més endavant La Plataforma d’entitats i veïns han tingut un paper significatiu a la hora de seguir el procés del pla de transformació.

Les successives intervencions i les inversions públiques dels anys 80 i 90 no s’havien traduït, malgrat algunes millores, en un canvi efectiu de la situació social del barri. El principal motiu del baix impacte d’aquestes actuacions era la dificultat d’articular una intervenció global i coordinada entre totes les administracions públiques i disposar dels recursos suficients.

Diversos plans de transformació van fracassar, a l’atzar de voluntats polítiques, per plantejaments segregacionistes, per escàndols urbanístics… Així, aquesta zona de la ciutat es va anar deteriorant per arribar a finals dels anys 90 amb una sèrie de problemes que feien imprescindible una intervenció decidida:

• Aïllament físic i social del barri i dels seus residents, determinat per l’existència de barreres físiques i una estigmatització social.
• Forta degradació de l’entorn, des d’un punt de vista urbanístic i mediambiental, a conseqüència de la convivència d’usos industrials i residencials i d’alguns terrenys d’ús indefinit.
• Debilitat de les xarxes socials.
• Persistència de dèficits formatius i nul•les o baixes qualificacions professionals, que agreugen l’impacte de l’atur al barri.
• Presència de focus d’activitats irregulars i, en alguns casos, il•lícites.
• Comportaments incívics de grups reduïts que impedien a la resta de veïns gaudir de l’espai públic en llibertat.

Davant les dificultats per resoldre tots aquests problemes i la necessitat de fer-hi front amb un projecte global a llarg termini, l’any 2000 s’inicien els treballs d’elaboració del Pla de transformació de barri de la Mina.

Per ampliar informació sobre el barri de la Mina, dirigiu-vos a la web del Consorci del Barri de la Mina
Descripció sociodemogràfica del barri de l’any 1991
Llistat actualitzat d’entitats i serveis del barri

 

____________________________________________________

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 


desdelamina.net neix el 2003 i és un projecte per la promoció de la vida al barri, on les entitats que hi treballen i la gent que hi viu puguin participar amb normalitat en el seu desenvolupament. De la comunitat a la xarxa i de la xarxa a la comunitat.

La nostra finalitat és crear una xarxa ciutadana del barri de La Mina on:

• Els veïns i veïnes puguin informar-se i opinar d’aquells fets que els envolten.
• Les entitats puguin oferir informació i canals de participació.
• La gent de fora del barri puguin tenir una visió més aproximada de la realitat del barri i de la seva gent, fugint de prejudicis.

Massa sovint el barri surt en portades de mitjans de comunicació, associant el seu nom amb imatges negatives que no fan més que accentuar prejudicis. Des del nostre web volem mostrar el dia a dia del nostre barri i de les persones que viuen i treballen ajudant a tirar-lo endavant. A més del recull d’activitats i l’agenda d’actes, al web hi ha una sèrie de seccions on col•laboradors fixes publiquen continguts donant les seves visions concretes del barri. S’intenta que les persones implicades en aquestes activitats siguin les mateixes que deixis constància de les seves activitats sent ells els creadors dels textos. També es dóna l’oportunitat de tenir el seu propi lloc web i una adreça de correu electrònica amb l’objectiu d’augmentar la presència i l’ús de Internet dins de la comunitat.

desdelamina.net vol continuar enfortint els lligams del barri amb el barri i del barri amb les TICs convertint-se en una eina més en la xarxa que avui treballadors i veïns conformem. Així té una presencia activa a les xarxes socials més conegudes com Facebook, Twitter, YouTube o Flickr.

A partir del projecte neix la idea de crear una plataforma per generar, publicar i fomentar continguts i productes audiovisuals. Es l’anomenada desdelaminaTV, que també es planteja com un procés d’aprenentatge i d’apropiació comunitària d’aquest tipus de mitjà.

Així es defineixen una sèrie d’accions: la creació (gravació, edició i publicació) d’unes entrevistes amb gent del barri per treballar la recuperació de la memòria històrica, realització algunes emissions en directe via Internet d’actes (streamings), la creació de tallers per dinamitzar i formar als nostres destinataris en la creació d’aquest tipus de materials i continuar amb la publicació de les anomenades videocròniques (vídeos de poca durada realitzats amb càmeres digitals compactes i publicats sense edició).

Aquest projecte esta gestionat per el Grupo Unión, una entitat que treballa des de fa més de 30 anys amb infants, joves i adults del barri de la Mina. Des d’aleshores ha estat atenta a les necessitats d’aquests infants i joves, per tal de donar-hi resposta des d’una acció educativa en l’àmbit de l’educació, del temps de lleure i de l’educació formal.

Al llarg de tots aquests anys ha impulsat i desenvolupat diferents projectes que s’han
caracteritzat per:

• Donar resposta amb instruments personals, culturals i socials als interessos,
inquietuds i necessitats en un clima de responsabilitat, llibertat i respecte.
• Realitzar una proposta de valors rica i oberta, intentat així afavorir el descobriment
d’un sentit de la vida feliç.
• Ajudar a aconseguir i recuperar els hàbits positius acceptats socialment.
Amb tot això busquem que els nois, noies, joves i adults del nostre barri, tot i les dificultats,
puguin viure experiències positives, que siguin referents en el seu procés de creixement
personal. Aquesta és la nostra fita, el nostre repte i la nostra il•lusió.

Actualment el Grupo Unión treballa i col•labora en diferents projectes, com són:

• Centre Obert
• Aula d’Estudi
• Punt Òmnia
• desdelamina.net
• UEC l’Eina
• Animació al carrer
• Materno Infantil

Entrevista a David Picó, sobre desdelamina.net